به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آیا می دانید چرا درهم و دینار را به این نام ها می خوانند؟


ممکن است این نامگذاری به دلایل مختلفی بوده باشد ولی به هر دلیلی که باشد می تواند وسیله ای برای تذکر ما قرار گیرد.
أمیرالمؤمنین علیه السّلام می فرمایند: « امّا وجه تسمیه ی درهم به این نام، آن است كه درهم، دارِ همّ و حزن است و كسی كه آن را جمع كند و در طاعت خدا مصرف نكند، حق تعالی او را در آتش وارد می نماید.
وجه تسمیه ی دینار به این اسم آن است كه دینار، دار آتش است و كسی كه آن را گرد آورد و در طاعت حق تعالی خرج نكند در آتش است.

 

منابع:

"علل الشّرایع باب1 "