استند های تبلیغاتی خطابه ی غدیر
 مورد استفاده : داخل مطب
 ابعاد:
 حالت: ایستاده
 جنس: طلق شفاف
 محتوا - 1: كتاب های پیام نگار، كاشانه مهر و درود اشك بار
 محتوا - 2: پنج عدد بروشور
 
     تصویر در ابعاد بزرگتر


نام بروشور: پند گیری

متن بروشور
 تصویر در ابعاد بزرگتر    تصویر در ابعاد بزرگتر


نام بروشور: رنگ خدایی

متن بروشور
 تصویر در ابعاد بزرگتر    تصویر در ابعاد بزرگتر


نام بروشور: مطالبی در اهمیت خطابه ی غدیر (1)

متن بروشور
 تصویر در ابعاد بزرگتر    تصویر در ابعاد بزرگتر


نام بروشور: مطالبی در اهمیت خطابه ی غدیر (2)

متن بروشور
 تصویر در ابعاد بزرگتر    تصویر در ابعاد بزرگتر


نام بروشور: دانش و پرهیزكاری، فرمان فرمای ایمانیان

متن بروشور
 تصویر در ابعاد بزرگتر    تصویر در ابعاد بزرگتر


مجموعه تابلو ها  
 
 تصویر در ابعاد بزرگتر  تصویر در ابعاد بزرگتر  تصویر در ابعاد بزرگتر  تصویر در ابعاد بزرگتر