به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

برای مشاهده متن کامل هر مطلب، روی آن کلیک نمایید.
 
ردیف نام این دشمن اهل بیت علیهم السلام شماره مجله ی  الکترونیک 1841
 
1 عمروعاص مجله شماره سی و هشت
2 معاویه مجله شماره چهل و دو
3 متوکل عباسی مجله شماره چهل و سه
4 متوکل عباسی (قسمت دوم) مجله شماره چهل و چهار
5 حجاج بن یوسف ثقفی مجله شماره چهل و شش
6 مغیره بن شعبه ابن ابی عامر بن مسعود مجله شماره چهل و هفت
7 ابو اسحاق محمد المعتصم عباسی مجله شماره چهل وهشت
8 شمر مجله شماره چهل و نه
9 مأمون مجله شماره پنجاه
10 هارون عباسی مجله شماره پنجاه و یک
11 عبداله بن زبیر مجله شماره پنجاه و دو
12 اشعث بن قیس کندی مجله شماره پنجاه و سه
13 جعده ، دختر اشعث بن قیس کندی مجله شماره پنجاه و چهار
14 عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم مرادی مجله شماره پنجاه و پنج
15 خالد بن ولید مجله شماره پنجاه و شش
16 ولید بن عقبه مجله شماره پنجاه و هفت
17 عبدالله بن عمر بن خطاب مجله شماره شصت
18 شریح ابن حارث کندی مجله شماره شصت و یک
19 عمر بن سعد بن ابی وقاص مجله شماره شصت و دو
20 یزید بن معاویه مجله شماره شصت و سه
21 خولی بن یزید اصبحی مجله شماره شصت و چهار
22 عبیدالله بن زیاد مجله شماره شصت و پنج
23 قطام بنت شجنه بن عدی بن عامر بن عوف مجله شماره شصت و شش
24 عبدالرحمن بن خالد بن ولید مجله شماره شصت و هفت
25 مروان بن حکم بن ابی العاص مجله شماره شصت و هشت
26 معاویه بن حدیج مجله شماره شصت و نه
27 مسلم بن عقبه المری مجله شماره هفتاد
28 حصین بن نمیر مجله شماره هفتاد و یک
29 ضحاک بن قیس بن خالد بن وهب مجله شماره هفتاد و دو
30 داوود بن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب مجله شماره هفتاد و سه
31 حرقوص بن زهیر تمیمی بجلی مجله شماره هفتاد و چهار
32 صَخر بن حَرب بن اُمَی‍ـَّة بن عبدالشمس بن عبدمَناف، معروف به اَبوسُفیان مجله شماره هفتاد و شش
33 عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطّلب ملقب به سفاح یا ابوالعباس مجله شماره هفتاد و هفت
34 زیاد بن ابیه مجله شماره هفتاد و نه
35 عبدالعزیز بن عبدالمطلب مجله شماره هشتاد
36 سعود بن عبدالعزیز مجله شماره هشتاد و یک
37 هند دختر عتبه بن ربیعه بن عبد شمس مجله شماره هشتاد و سه
38 جابر بن نضر بن حارث مجله شماره هشتاد و چهار
39 عقبه بن ابی معیط مجله شماره هشتاد و پنج
40 عمرو پسر عبدود مجله شماره هشتاد و شش
41 زحر بن قیس جعفی کوفی مجله شماره هشتاد و هفت
42 محمد بن علي بن ابي الغزاقر معروف به شلمغاني مجله شماره هشتاد و هشت
43 حمزه بن عماره بربری مجله شماره هشتاد و نه
44 عبدالله بن ابی بن سلول مجله شماره نود
45 ابو خطاب محمد بن ابی زینب مقالص اسدی مجله شماره نود و یک
46 میرزا غلام احمد قادیانی مجله شماره نود و سه
47 سلام بن ابی الحقیق معروف به ابورافع نضری مجله شماره نود و چهار
48 هاشم بن حکیم معروف به المقنع خراسانی مجله شماره نود و پنج
49 انس بن مالک بن نضر بن ضمضم مجله شماره نود و شش
50 صلاح الدّین یوسف ایوبی مجله شماره نود و هفت
51 بسر بن ارطاه مجله شماره نود و هشت
52 ولید بن عبدالملک بن مروان بن حکم مجله شماره نود و نه
53 سمره بن جندب فزاری الکفاء مجله شماره صد
54 ولید بن عبدالملک بن مروان بن حکم مجله شماره صد و یک
55 عبدالله پسر عامر دوسی معروف به ابوهریره مجله شماره صد و دو
56 عبدالملک بن مروان مجله شماره صد و سه
57 انس بن مالک بن نضر بن ضمضم مجله شماره صد و چهار
58 میرزا غلام احمد مجله شماره صد و پنج
59 ابواسحاق کعب بن ماتع حمیری یمانی مجله شماره صد و شش
60 عبدالکریم ابن ابی العوجاء مجله شماره صد و هشت
61 حَکَم بن ابی العاص بن امیه مجله شماره صد و ده
62 سالم مولی ابی حذیقه مجله شماره صد و یازده
63 بحر بن کعب مجله شماره صد و دوازده
64 مالک بن نسیر کندی مجله شماره صد و سیزده
65 عامر بن عبدالله بن جراح معروف به ابو عبیده جراح مجله شماره صد و چهارده
66 ابو اعور سلمی مجله شماره صد و پانزده
67 عبدالرحمن بن عوف مجله شماره صد و شانزده
68 ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن علی المهدی مجله شماره صد و نوزده
69 سعد بن مالک بن وهیب معروف به سعد بن ابی وقاص مجله شماره صد و بیست
70 حمید بن مسلم ازدی مجله شماره صد و بیست و یک
71 زید بن رقاء حیتی یا جنبی مجله شماره صد و بیست و دو
72 حجار بن ابجر عجلی مجله شماره صد و بیست و سه
73 ولید بن عتبه‌ بن ابی سفیان مجله شماره صد و بیست و چهار
74 عبدالله ابن ابی بن سلول مجله شماره صد و بیست و پنج
75 معاذ بن جبل بن عمرو بن لوس بن عائد مجله شماره صد و بیست و شش
76 ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت مجله شماره صد و بیست و هفت
77 جد بن قیس مجله شماره صد و بیست و هشت
78 عبدالله بن ابی سرح مجله شماره صد و بیست و نه
79 کثیر بن شهاب بن حصین مذحجی مجله شماره صد و سی
80 عبدالله بن عقبه غنوی مجله شماره صد و سی و یک
81 سنان بن انس نخعی مجله شماره صد و سی و دو
82 حسن بن سهل مجله شماره صد و سی و چهار
83 ابو ایوب غنوی مجله شماره صد و سی و پنج
84 زیاد بن لبید انصاری مجله شماره صد و سی و نه
85 حکیم بن طفیل طایی سنبسی مجله شماره صد و چهل
86 عبدالله بن نبتل بن حارث مجله شماره صد و چهل و یک
87 ابوجعفرعبدالله بن العباس المنصور مجله شماره صد و چهل و سه
88 سندی بن شاهک مجله شماره صد و چهل و چهار
89 سلیمان بن عبدالملک معروف به امیر سلیمان مجله شماره صد و چهل و پنج
90 زیدبن ثابت بن ضحاک مجله شماره صد و چهل و شش
91 ابو محمد ثابت بن قیس شماس خزرجی مجله شماره صد و چهل و هفت
92 سلم بن زیاد بن ابیه مجله شماره صد و پنجاه
93 اُسَید بْن حُضَیرِ بْن سِماک مجله شماره صد و پنجاه و دو
94 محمد بن مسلمه ابو عبدالرحمن انصاری اوسی حارثی مجله شماره صد و پنجاه و سه
95 بشیر بن سعد انصاری مجله شماره صد و پنجاه و چهار
96 عبدالملک بن مروان مجله شماره صد و پنجاه و پنج
97 مهلب بن ابی صفره ازدی مجله شماره صد و پنجاه و شش
98 اُسَیْد بْن مالک حَضْرَمی مجله شماره صد و پنجاه و هفت
99 اسماء بن خارجه مجله شماره صد و پنجاه و هشت
100 بکیر بن حمران احمدی مجله شماره صد و پنجاه و نه
101 محمد بن اشعث بن قیس کندی مجله شماره صد و شصت
102 شبث بن ربعی تمیمی یربوعی و کنیه اش ابو عبدالقدوس مجله شماره صد و شصت و یک
103 ارزق بن حربّ الصیداوی مجله شماره صد و شصت و دو
104 سندی بن شاهک مجله شماره صد و شصت و سه
105 اسحاق بن حیوه حضرمی مجله شماره صد و شصت و چهار
106 محمد بن قاسم ثقفی مجله شماره صد و شصت و پنج
107 هشام بن اسماعیل مجله شماره صد و شصت و شش
108 عبدالله بن مطیع بن اسود بن کعب قرشی مجله شماره صد و شصت و هفت
109 ام صادر بنت اوس معروف به سجاح مجله شماره صد و شصت و هشت
110 بشر بن مروان حکم مجله شماره صد و شصت و نه
111 ابن اثیر عزالدین ابوالحسن علی بن محمد جزری مجله شماره صد و هفتاد