به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


 

چهره‌هاى سقيفه در برابر غدير


اهل سقيفه كه روز اول يك چهره بيشتر نداشتند اينك به سه چهره‌ى شاخص و صدها چهره كه تحت همان سه چهره خلاصه مى‌شد به جنگ غديريان آمده بودند.
اينان كه در روز اول باطن خود را كتمان مى‌كردند و فقط پشت سر غاصبان به نفع آنان شعار مى‌دادند، اكنون جهت گيرى هم نمودند و نشان دادند كه براى چه به نفع اصحاب سقيفه شعار مى‌دادند. گروهى بودند كه پيشانى‌ها از عبادت پينه بسته و ظاهر زاهدانه‌اى داشتند ولى با اين همه در مقابل على عليه‌السلام بودند.
گروهى اشخاص رياست طلب بودند كه در مقابل على عليه‌السلام قرار گرفته بودند. گروهى مال پرست بودند و به جنگ على عليه‌السلام آمده بودند. گروهى عياش بودند و در برابر اميرالمؤمنين عليه‌السلام قرار گرفته بودند. گروهى اظهار محبّت شديد نسبت به اسلام و پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله مى‌كردند و با اين همه در مقابل صاحب غدير ايستاده بودند!! گروهى بغض و عناد خود را نسبت به پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله نيز كتمان نمى‌كردند. عده‌اى مبانى تازه كه صراحت در ضديت با قرآن و پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله داشت مطرح مى‌كردند و در عين حال خود را وفادار به اسلام مى‌دانستند و از همان ديدگاه به جنگ اميرالمؤمنين عليه السلام آمده بودند.


قيافه‌هاى ظاهر فريب سقيفه در برابر غدير عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.