به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

توضیحات

لطفاً جهت شرکت در طرح ختم ۱۱۰.۰۰۰ خطابه ی غدیر فرم زیر را تکمیل نمایید. پس از تکمیل فرم و ارسال آن، شما به صفحه ی بعد منتقل خواهید شد.
در صفحه ی بعد، شما می توانید جدول و برنامه ی ختم را مشاهده نمایید.