به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مستند سازی خطابه ی غدیر

 
گذشته از كتبى كه جزء ودایع امامت بوده و در آن‌ها خطبه‌ی غدیر مستقیماً از پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السلام نقل شده است، حضرت امام باقر علیه السلام به عنوان مقام امامت و عصمت، خطبه‌ی مفصل غدیر را از طریق اجدادشان نقل كرده ‏اند. یعنی امام باقر علیه السلام به نقل از پدرشان امام سجاد علیه السلام نقل مى‏ كنند، و آن حضرت هم از پدرشان امام حسین علیه السلام و عمویشان امام حسن علیه السلام كه هر دو در غدیر حاضر بوده ‏اند – این خطبه را نقل فرموده ‏اند. ( ابن فتال در روضةالواعظین، ج۱، ص۹؛ طبرسی در احتجاج، ج۱، ص۶۶؛ ابن طاووس در الیقین، ص۳۴۳؛ علم الهدی در نزهةالکرام، ج۱، ص۱۸۶).
همچنین این خطبه از دو صحابى معروف و نزدیک پیامبر صلی الله علیه آله یعنى حذیفة بن یمان و زید بن ارقم نقل شده، كه هر دو از حاضرین غدیر بوده ‏اند. (بن طاووس در الاقبال، ص۴۵۴ و ۴۵۶؛ حلی در العُدَدُ القَویة، ص۱۶۹؛ ابن طاووس در التحصین، ص۵۷۸؛ بیاضی در الصراط المستقیم، ج۱، ص۳۰۱؛ حسین بن جبور در نهج الایمان، ورقه ۲۶۳۴).
مضاف بر این، استناد هر یك از فقرات خطابه به طور جداگانه و مستند سازى آنها نشان میدهد كه گذشته از مستند بودن متن كامل خطبه‌ی غدیر، هر یك از فرازهاى آن نیز در منابع شیعه و سنى وجود دارد و هیچ یك از مطالب آن قابل انكار نیست.
براى این منظور از كتاب نور الامیر فى تثبیت خطبة الغدیر تألیف حجة الاسلام و المسلمین امیر تقدمى معصومى استفاده شده و بخشهایی از منابع هر یك از فرازهاى خطبه ذیلاً ذكر گردیده است. براى تفصیل بیشتر و دستیابى به منابع دیگر به آن كتاب میتوان مراجعه نمود.

یا ایها الرسول بلغ ...
فتح القدیر ۶۰/۲ ذیل آیه ۶۷ سوره مائده. الدرّ المنثور ۲۹۸/۲ ذیل همان آیه. تاریخ مدینة دمشق ۲۳۷/۴۲ (۸۶/۲ ح ۵۸۹). شواهد التنزیل ۲۵۰/۱ ح۲۴۴، و ص ۲۵۱ ح ۲۴۵، و ص ۲۵۲ ح ۲۴۷. عمدة القارى ۲۰۶/۱۸، كتاب تفسیر قرآن، شماره ۱۳۴. التفسیر الكبیر ۴۹/۱۲ ذیل همان آیه. غرائب القرآن (تفسیر النیشابورى) ۶۱۶/۲ ذیل همان آیه. مفتاح النجاء: ورقه ۳۴، باب سوم، فصل یازده. الفصول المهمة ۴۲ فصل اول. الكشف و البیان (تفسیر الثعلبى): ورقه ۷۸، ذیل همان آیه. توضیح الدلائل: ورقه ۱۵۷، قسم دوم، باب دوم. مودّة القربى: مودّة پنجم. السبعین فى مناقب امیرالمؤمنین: ح ۵۶. ینابیع المودة ۲۹۷، باب ۵۶، ح ۸۱۲، و ص ۲۸۳، باب ۵۶، ح ۶۹۹. المناقب الثلاثة ۲۱ باب اول.

على اخى:
تاریخ مدینه دمشق ۵۱/۴۲ (۱۱۷/۱ ح ۱۴۱) و ص ۵۷ (۱۳۱/۱ ح ۱۵۶). مشكاة المصابیح ۱۷۲۰/۳ ح ۶۰۸۴، كتاب مناقب: باب مناقب على بن ابى‏ طالب، ح ۷. مرقاة المفاتیح ۴۶۵/۱۰ ح ۶۰۹۳. الصواعق المحرقة ۱۲۲، باب نهم، فصل دوم، ح ۷. الجامع الصحیح (سنن الترمذى) ۶۳۶/۵، كتاب مناقب: باب ۲۱، ح ۳۷۲۰. فرائد السمطین ۱۱۶/۱، باب۲۰، ح ۸۱. زین الفتى ۱۷۴/۲ ح ۴۱۰، فصل پنجم. كنزالعمال ۵۹۸/۱۱ ح۳۲۸۷۹، و ص۶۰۲ ح ۳۲۹۰۷. مناقب على بن ابى‏ طالب ح ۵۷، و ۳۸ ح۵۹. تاریخ الخلفاء ۱۷۰. جمع الفوائد ۵۱۱/۳ ح ۸۶۸۲. البدایة و النهایة ۳۴۸/۷ حوادث سال ۴۰ ه. كفایة الطالب ۱۹۴ باب ۴۶. تیسیر الوصول ۱۸۰/۳ ح ۲. جامع المسانید و السنن ۳۴/۱۹. اسنى المطالب، و صابى ۱۴، باب سوم، ح ۱۱، و ص ۱۵، باب سوم، ح ۱۲ و ۱۵ و ۱۶. الفردوس بمأثور الخطاب ۱۲۳/۴ ح ۶۳۸۰. الجامع الصغیر ۱۷۶/۲ ح ۵۵۸۹. فیض القدیر ۳۵۵/۴. سمط النجوم العوالى ۳۰/۳ ح ۱۵، و ص ۳۵ ح ۳۴. أسد الغابة ۹۱/۴ شماره ۳۷۸۳ (ترجمه على بن ابى‏ طالب. النوافح العطرة ۲۰۶ ح ۱۱۲۵. محاضرات الادباء ۴۶۳/۴، حد بیستم. كنوز الحقائق ۳۸۶/۱ ح ۴۷۶۵. موضح اوهام الجمع و التفریق ۸۸/۲ (خیثمة بن سلیمان). شواهد التنزیل ۴۷۹/۱ ح ۵۱۱. ذخائر العقبى ۶۳. توضیح الدلائل: ورقه ۲۰۵ - ۲۰۶، قسم دوم، باب ۱۳. تهذیب الكمال ۴۸۴/۲۰ شماره ۴۰۸۹. منابع دیگرى در شماره‌هاى ۳۸ و ۴۵ هم ذكر خواهد شد.

على وصیى:
كفایة الطالب ۲۶۰ - ۲۶۱ باب ۶۲. جواهر المطالب ۱۰۷/۱ باب ۱۹. تاریخ مدینة دمشق
۳۹۲/۴۲ (۵/۳ ح ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲). سمط النجوم العوالى ۴۱/۳ ح ۵۲. الفردوس بمأثور الخطاب ۳۳۶/۳ ح ۵۰۰۹. كنوز الحقائق ۱۱۰/۲ ح ۶۳۹۴. فرائد السمطین ۲۶۸/۱ باب ۵۲ ح ۲۱۰، و ص ۲۷۱ باب ۵۲ ح ۲۱۱. المناقب، خوارزمى ۸۵ ح ۷۴ فصل ۷، و ص۱۱۲ ح ۱۲۲ فصل۹، و ص ۱۴۷ ح ۱۷۱ فصل ۱۴. الریاض النضرة ۲۳۴/۲ باب ۴، فصل ۶. توضیح الدلائل ورقه ۲۰۰ قسم دوم، باب دهم. مناقب على بن ابى‏ طالب ح ۱۴۴، و ص ۳۱۰ ح ۳۵۳. كنز العمال ۶۰۴/۱۱ ح ۳۲۹۲۳، و ص ۶۱۰ ح۳۲۹۵۲. منابع دیگرى در شماره‏‌هاى ۳۹ و ۴۶ ذكر خواهد شد.

على خلیفتى:
تاریخ مدینة دمشق ۴۸/۴۲ (۱۰۱/۱ - ۱۰۲ ح ۱۳۸). تاریخ الطبرى ۳۲۰/۲ (۱۱۷۲/۱). تهذیب الآثار ۶۳/۴ ح ۱۲۷ (مسند على بن ابى‏ طالب. كنز العمال ۱۱۴/۱۳ ح ۳۶۳۷۱، و ص ۱۳۳ ح ۳۶۴۱۹. شواهد التنزیل ۴۸۶/۱ ح۵۱۴، و ۲۸۰/۲ ح ۹۱۴. فرائد السمطین ۵۴/۱ باب ۵ ح ۱۹، و ۲۴۳/۲ باب ۴۷ ح ۵۱۷. اسنى المطالب، و صابى ۱۳ باب سوم، ح ۲. معارج العلى ۱۷ معراج اول. توضیح الدلائل ورقه ۲۰۳ قسم دوم باب ۱۱. محاضرات الادباء ۴۶۴/۴ حد بیستم. منابع دیگرى در شماره ۴۸ ذكر خواهد شد.

على الامام من بعدى:
المناقب، خوارزمى ۶۱ ح ۳۱ فصل ۵، و ص ۳۱۹ ح ۳۲۲ فصل ۱۹. فرائد السمطین ۳۱۵/۱ باب ۵۸ ح ۲۵۰. منابع دیگرى در شماره‏‌هاى ۲۹ و ۵۰ ذكر خواهد شد.

انت منى بمنزلة هارون من موسى:
از احادیث متواتر، و داراى طرق و منابع بسیارى است. یكى از علماى اهل سنت مى‏ گوید: این حدیث را از ۵۰۰۰ طریق روایت مى‏ كنم.

انما ولیكم اللَّه و رسوله ...
المعجم الاوسط ۱۳۰/۷ ح ۶۲۲۸. الدر المنثور ۲۹۳/۲ ذیل آیه ۵۵ سوره مائده. مناقب على بن ابى ‏طالب ح ۳۵۴ - ۳۵۶. فتح القدیر ۵۳/۲ ذیل همان آیه.
جواهر المطالب ۲۱۹/۱ باب ۳۵. تذكرة الخواص ۲۴. حجج القرآن ۶۳ باب ۸. انساب الاشراف (ترجمه على بن ابى‏ طالب ح ۱۵۵. التفسیر الكبیر ۲۶/۱۲ ذیل همان آیه. نورالابصار ۸۶. الفصول المهمة ۱۲۴ فصل اول. مختصر المحاسن المجتمعة ۱۶۵ باب ۴. غرائب القرآن (تفسیر نیشابورى) ۶۰۵/۲ - ۶۰۶ ذیل همان آیه. المناقب، خوارزمى ۲۶۴ - ۲۶۶ ح۲۴۶ و ۲۴۸ فصل ۱۷. كفایة الطالب ۲۵۰ باب ۶۲. روح المعانى ۱۶۷/۶ ذیل همان آیه. تاریخ مدینة دمشق ۳۵۷/۴۲ (۴۰۹/۲ ح ۹۱۵ و ۹۱۶). الجامع لاحكام القرآن (تفسیر القرطبى) ۲۲۱/۶ ذیل همان آیه. بحرالعلوم (تفسیر السمرقندى) ۴۴۵/۱ ذیل همان آیه. جامع الاصول ۴۷۸/۹ ح ۶۵۰۳. الریاض النضرة ۳۰۲/۲ باب ۴. المتفق و المفترق ۲۵۸/۱ ح۱۰۶ شماره ۷۹. فرائد السمطین ۱۹۴/۱ باب ۳۹ ح ۱۵۳. شواهد التنزیل ۲۰۹/۱ - ۲۳۹ ح۲۱۶ - ۲۴۰. اسباب النزول ۱۳۳ ذیل همان آیه. كنزالعمال ۱۶۵/۱۳ ح ۳۶۵۰۱. ذخائر العقبى ۱۰۲. مجمع البحرین ۲۳۳/۳ ح ۳۳۰۴. مجمع الزوائد ۱۷/۷ سوره مائده. اسنى المطالب، وصابى ۸۲ باب ۱۳ ح ۹.

و منهم الذین یؤذون النبى ...
فرائد السمطین ۳۱۵/۱ باب ۵۸ ح ۲۵۰. شواهد التنزیل ۲۵۶/۱ - ۲۵۷ ح ۲۴۹ - ۲۵۰، و ص ۳۵۶ ح ۳۶۸. فتح القدیر ۶۰/۲ ذیل آیه ۶۷ سوره مائده. فتح البیان ۱۹/۴ ذیل همان آیه.
یا ایُّها الرسول بلغ ...

فرض اللَّه طاعة على على الابیض و الاسود و ...
فرائد السمطین ۳۱۵/۱ باب ۵۸ ح ۲۵۰. مناقب الامام امیرالمؤمنین ح ۷۸. ینابیع المودة ۲۳ باب ۳ ح ۱۰، و ص ۱۴۵ باب ۴۱ ح ۳.

على كل موحد جاز قوله:
این مطلب به معناى امر الهى به ولایت است و مؤیدات فراوانى دارد.

ملعون من خالفه ، مرحوم من تبعه:
فرائد السمطین ۵۴/۱ باب ۵ ح ۱۹، و ۳۵/۲ باب ۷ ح ۳۷۱. سمط النجوم العوالى ۶۳/۳ ح۱۳۴. كنزالعمال ۶۰۳/۱۱ ح ۳۲۹۱۰ و ص ۶۲۲ ح ۳۳۰۳۰. الجامع الصغیر ۱۷۷/۲ ح۵۵۹۲. فیض القدیر ۳۵۶/۴. السراج المنیر ۴۵۸/۲. الفردوس بمأثور الخطاب ۶۴/۳ ح۴۱۷۹. المستدرك على الصحیحین ۳/ ۱۲۹ و ۱۳۵. تاریخ مدینة دمشق ۲۸۱/۴۲ (۲۱۱/۲ ح ۷۱۳) و ص ۳۰۶ - ۳۰۷ (۲۶۸/۲ ح ۷۹۴ و ۷۹۵). نزل الابرار ۶۷ باب اول. سمط النجوم
العوالى ۵۷/۳ ح ۱۱۲. المناقب، خوارزمى ۷۰ ح ۴۵ فصل ۶. فضائل الصحابة ۶۸۰/۲ ح۱۱۶۲. الریاض النضرة ۲۸۵/۲ باب ۴ فصل ۹. موضح اوهام الجمع و التفریق ۲۷۳/۲ (على بن الحزور). مختصر اتحاف السادة المهرة ۱۸۹/۹ ح ۷۴۷۲. جامع الاحادیث ۱۸۳/۹ ح ۲۷۹۱۰. كفایة الطالب ۶۶ باب ۲. جواهر المطالب ۱۶۶/۱ باب ۱۰. مجمع الزوائد ۱۳۴/۹ - ۱۳۵. مفتاح النجاء ورقه ۵۱ باب ۳ فصل ۱۸. توضیح الدلائل ورقه ۱۸۹ قسم دوم باب ۸ . الریاض النضرة ۲۸۵/۲ باب ۴ فصل ۹. وسیلة المآل ۲۵۷ فصل ۴. معارج العلى ۷۷ معراج۶.

على ولیكم:
الجامع الصحیح (سنن الترمذى) ۶۳۲/۵ ح ۳۷۱۲، كتاب مناقب المعجم الكبیر ۳۵۷/۲ ح۲۵۰۵. تاریخ مدینة دمشق ۴۲/ ۱۹۷ (۴۱۲/۱ ح ۴۸۵) و ص ۲۳۶ (۸۴/۲ ح ۵۸۷). كنزالعمال ۱۳۸/۱۳ ح ۳۶۴۳۷. البدایة و النهایة ۳۶۲/۷ حوادث سال ۴۰ ه. كنزالعمال ۱۰۴/۱۳ ح ۳۶۳۴۰، و ص ۱۴۲ ح ۳۶۴۴۴. خصائص امیرالمؤمنین ح ۷۶، و ص ۹۳ ح۸۷ و ص ۹۷ ح ۹۲. السنة، لابن ابى عاصم ۵۵۰ باب ۱۹۵ ح ۱۱۸۷ و ص ۶۳۰، باب ۲۳۳، ح ۱۵۵۵. فضائل الصحابة ۶۴۹/۲ ح ۱۱۰۴. الصواعق المحرقة ۱۲۴، باب ۹، فصل ۲، ح ۲۵. المستدرك على الصحیحین ۱۱/۳. محاضرات الادباء ۴۶۳/۴ حد بیستم. الفردوس بمأثور الخطاب ۶۱/۳ ح ۴۱۷۱. مشكاة المصابیح ۱۷۲۰/۳ ح ۶۰۸۱ كتاب مناقب. مرقاة المفاتیح ۴۶۱/۱۰ ح ۶۰۹۰. مسند ابى یعلى ۲۹۳/۱ ح ۳۵۵. مسند ابى‏داود الطیالسى: جزء سوم ۱۱۱ ح ۸۲۹. الآحاد و المثانى ۲۷۸/۴ ح ۲۲۹۸ شماره ۹۹۵. تاریخ الاسلام (عهد الخلفاء) ۶۳۰ - ۶۳۱. الإحسان بتقریب صحیح ابن حبّان ۳۷۳/۱۵ ح ۶۹۲۹. حلیة الاولیاء ۲۹۴/۶ شماره ۳۸۵. جامع الاصول ۴۷۰/۹ ح ۶۴۸۰. كفایة الطالب ۱۱۵ باب ۱۹. موارد الظمآن ۹۸۶/۲ ح۲۲۰۳. شرح مذاهب اهل السنة، ابن شاهین: ۸۹ ح ۸۳. المصنف، ابن ابى‏شیبة: ۳۷۵/۶ ح۳۲۱۱۲ كتاب فضائل. الریاض النضرة ۲۲۵/۲ باب ۴، فصل ۶. كنوز الحقائق ۱۵۴/۱ ح۱۹۰۴.

على امام بامر اللَّه:
فرائد السمطین ۱/ ۸۲ - ۸۳، باب ۱۵، ح ۶۳، و ص ۳۱۵، باب ۵۸، ح ۲۵۰. الجامع لاحكام القرآن (تفسیر القرطبى) ۲۷۸/۱۸ ذیل آیه اول سوره معارج. تفسیر ابى سعود ۲۹/۹ ذیل همان آیه. الكشف و البیان (تفسیر الثعلبى) ورقه ۲۳۴ ذیل همان آیه. روح المعانى ۵۵/۲۹ ذیل همان آیه. تذكرة الخواص ۳۶ باب دوم. مختصر المحاسن المجتمعة
۱۶۸ باب ۴. شواهد التنزیل ۳۸۱/۲ - ۳۸۵ ح ۱۰۳۰ - ۱۰۳۴. الفصول المهمة ۴۲ فصل اول. فیض القدیر ۲۱۸/۶ ذیل ح ۹۰۰۰. جواهر العقدین قسم دوم ۹۸ - ۹۹ فصل ۴. وسیلة المآل ۲۳۳ - ۲۳۴ باب ۴. معارج العلى ۲۶ - ۲۹ معراج دوم. الصراط السوى ورقه ۱۵۹. توضیح الدلائل ورقه ۳۱۴ - ۳۱۵ قسم دوم، باب ۲.

الامامة فى ولد على الى یوم القیامة:
در این قسمت سه مطلب وجود دارد: ۱. امامت در ذریه پیامبر اسلام.ذریه پیامبر اسلام از فرزندان امیرالمؤمنین. ادامه امامت ائمه از ذریه پیامبر اسلام تا روز قیامت. در اینجا قسمت اول تأیید مى‏شود، و قسمت دوم در شماره ۶۵، و قسمت سوم در شماره ۴۱ بیان خواهد شد. الفصول المهمة ۲۹۲ فصل ۱۲. مروج الذهب ۴۲/۱ باب سوم. مقتل الحسین، فصل ۶، ح ۲۳. فرائد السمطین ۳۱۹/۲، باب ۶۱، ح ۵۷۱. ینابیع المودة ۵۱۲ - ۵۱۳ باب ۷۱، ح ۴۴، و ص ۵۱۵ ح۵۹

لا حلال الا ما احله اللَّه و رسوله و هم:
المناقب، خوارزمى ۱۳۵ ح ۱۵۲ فصل ۱۴. مقتل الحسین فصل ۴ ح ۳۳.

علمت علیاً علم الحلال و الحرام:
فرائد السمطین ۲۶۸/۱ باب ۵۲ ح ۲۱۰. تاریخ مدینة دمشق ۳۸۶/۴۲ (۴۸۶/۲ ح ۱۰۱۳). الجامع الصحیح (سنن الترمذى) ۶۳۷/۵ ح ۳۷۲۲، كتاب مناقب. كفایة الطالب ۱۹۹ باب ۴۸. توضیح الدلائل ورقه ۲۳۹ قسم دوم باب ۲۴. المعیار و الموازنة ۳۰۰. شواهد التنزیل ۳۳ ۴۳/۱ - ۳۵ و ص ۴۸ ح ۴۱، و ص ۴۰۰ ح ۴۲۲، و ص ۴۰۵ ح ۴۲۷. زین الفتى ۶۴/۲ ح ۳۳۴، فصل ۵، و ص۹۳.

على امام المتقین:
المعجم الصغیر ۸۸/۲ (محمد بن مسلم). مجمع البحرین ۳۸۷/۳ ح ۳۷۱۸. مجمع الزوائد ۱۲۱/۹. تاریخ أصبهان ۲۰۰/۲ شماره ۱۴۵۴. المناقب، خوارزمى ۲۹۵ ح ۲۸۷ فصل ۱۹، و ص ۳۲۸ ح ۳۴۰ فصل ۱۹. موّضح اوهام الجمع و التفریق ۱۹۱/۱، و هم ۶۳. معرفة الصحابة، ابونعیم اصفهانى: ۲۸۲/۱ ح ۹۳۱، و ۱۵۸۷/۳ ح ۴۰۰۲. مناقب على بن ابى‏طالب ح ۱۴۷. كفایة الطالب ۱۹۰ باب ۴۵. تاریخ مدینة دمشق ۳۰۲/۴۲ (۲۵۷/۲ ح ۷۸۰، و ص ۲۵۸ ح ۷۸۱ - ۷۸۲)، و ص ۳۷۰ (۴۴۰/۲ ح ۹۵۶). الریاض النضرة ۲۳۴/۲
باب ۴، فصل ۶. زین الفتى ۳۹۴/۲ ح ۵۱۷، فصل ۶. حلیة الاولیاء ۶۶/۱ شماره ۴. الفردوس بمأثور الخطاب ۱۶۳/۴ ح ۶۵۰۴. سمط النجوم العوالى ۶۵/۳ ح۱۴۲. مطالب السؤول ۱۷ باب اول فصل ۵. توضیح الدلائل ورقه ۱۲۹، قسم دوم، باب اول، و ورقه ۲۲۵، قسم دوم، باب ۱۷. كنزالعمال ۶۱۹/۱۱ ح ۳۳۰۰۹ - ۳۳۰۱۰. الفصول المهمة ۱۲۳ فصل اول. محاضرات الادباء ۴۶۴/۴ حد بیستم. تاریخ بغداد ۱۲۳/۱۳ شماره ۷۱۰۶.

كلما علمنى ربى فقد علمته علیاً:
شواهد التنزیل ۳۵۷/۲ ح ۱۰۰۳. مناقب على بن ابى‏ طالب، ح ۷۳. ینابیع المودة ۷۹، باب ۱۴، ح ۲۱. كنزالعمال ۱۱۴/۱۳ ح ۳۶۳۷۲. تاریخ مدینة دمشق ۳۸۵/۴۲ (۴۵۸/۲ ح ۱۰۱۲). سیر اعلام النبلاء ۲۴/۸ - ۲۵ شماره ۴. توضیح الدلائل ورقه ۲۱۰ - ۲۱۳، قسم دوم، باب ۱۵. زین الفتى ۵۰۰/۱ ح۳۰۴، فصل ۵. فرائد السمطین ۳۴۰/۱، باب ۶۳، ح ۲۶۳. المناقب، خوارزمى ۹۱، ح ۸۵، فصل ۷. از مهمترین احادیث و روایاتى كه دلالت بر علم بى‏پایان امیرالمؤمنین علیه‌السلام دارد حدیث « انا مدینة العلم و على بابها» است، كه در صحت و تواتر از روایات بسیار معروف است.

و كل شى‏ء احصیناه فى امام مبین
ینابیع المودة ۸۷ باب ۱۴ ح ۶۶ - ۶۸.

لا تأخذه فى اللَّه لومة لائم:
الصواعق المحرقة ۱۵۱ باب ۱۱، فصل اول، آیه پنجم. جواهر العقدین قسم دوم ۹۶، چهارم. شواهد التنزیل ۱۶۹/۱ ح ۱۷۸ - ۱۸۰. مفتاح النجاء ورقه ۶، باب اول، فصل اول. وسیلة المآل ۱۲۳ باب اول. الصراط السوى ورقه ۳۶. معارج العلى ۱۴۹ معراج ۹. رشفة الصادى ۵۹، باب اول، آیه ششم

لم یسبقه الى الایمان باللَّه احد:
المعجم الكبیر ۲۶۹/۶ ح ۶۱۸۴. مجمع الزوائد ۱۰۲/۹. كنزالعمال ۶۱۶/۱۱ ح ۳۲۹۹۰. تاریخ مدینة دمشق ۴۲/ ۳۶ (۷۳/۱ ح ۹۷)، و ص ۴۱ - ۴۲ (۸۷/۱ ح۱۱۹، و ص ۸۸ ح ۱۲۱). خصائص امیرالمؤمنین ح ۶. فرائد السمطین ۲۴۸/۱، باب ۴۸، ح ۱۹۲. تاریخ الطبرى ۳۱۰/۲ (۱۱۶۰/۱). توضیح الدلائل ورقه ۱۷۰ قسم دوم، باب ۳. ذخائر العقبى ۵۸. شرح نهج البلاغة ۳۰/۱، و ۲۲۴/۱۳ خطبه ۲۳۸. اسدالغابة ۹۱/۴ شماره ۳۷۸۳ (على بن ابی‌طالب)
. الاصابة ۵۶۴/۴ شماره ۵۶۹۲ (على بن ابى‏‌طالب. مفتاح النجاء ورقه ۱۹ - ۲۰ باب دوم، فصل ۲ و ۴. البدایة و النهایة ۳۴۷/۷ حوادث سال ۴۰ ه. معرفة علوم الحدیث ۲۲ نوع هفتم. اسنى المطالب، وصابى ۱۱، باب ۲، ح ۳. الصراط السوى ورقه ۹۶. كفایة الطالب ۱۸۷، باب ۴۴. لیلة المبیت

اول الناس اسلاماً:
المعجم الكبیر ۲۶۹/۶ ح ۶۱۸۴. مجمع الزوائد ۱۰۲/۹. كنزالعمال ۶۱۶/۱۱ ح ۳۲۹۹۰. تاریخ مدینة دمشق ۴۲/ ۳۶ (۷۳/۱ ح ۹۷)، و ص ۴۱ - ۴۲ (۸۷/۱ ح۱۱۹، و ص ۸۸ ح ۱۲۱). خصائص امیرالمؤمنین ح ۶. فرائد السمطین ۲۴۸/۱، باب ۴۸، ح ۱۹۲. تاریخ الطبرى ۳۱۰/۲ (۱۱۶۰/۱). توضیح الدلائل ورقه ۱۷۰ قسم دوم، باب ۳. ذخائر العقبى ۵۸. شرح نهج البلاغة ۳۰/۱، و ۲۲۴/۱۳ خطبه ۲۳۸. اسدالغابة ۹۱/۴ شماره ۳۷۸۳ (على بن ابی‌طالب)
. الاصابة ۵۶۴/۴ شماره ۵۶۹۲ (على بن ابى‏‌طالب. مفتاح النجاء ورقه ۱۹ - ۲۰ باب دوم، فصل ۲ و ۴. البدایة و النهایة ۳۴۷/۷ حوادث سال ۴۰ ه. معرفة علوم الحدیث ۲۲ نوع هفتم. اسنى المطالب، وصابى ۱۱، باب ۲، ح ۳. الصراط السوى ورقه ۹۶. كفایة الطالب ۱۸۷، باب ۴۴. لیلة المبیت

اول الناس صلاة:
خصائص امیرالمؤمنین ح ۱، و ص ۲۲ ح ۲، و ص ۲۶ ح ۴. فضائل الصحابة، نسائى ۱۳ ح ۳۴. السنن الكبرى ۴۴/۵ ح ۸۱۳۷. مسند ابى داود الطیالسى جزء سوم ۹۳ ح۶۷۸. تاریخ أصبهان ۱۱۷/۲ شماره ۱۲۵۷. تاریخ مدینة دمشق ۳۸/۴۲ (۷۸/۱ ح ۱۱۰). تاریخ الطبرى ۳۱۰/۲ (۱۱۶۰/۱). مسند احمد ۲۲۷/۱ ح ۱۱۹۵ (۱۴۱/۱). فضائل الصحابة، احمد بن حنبل ۲/ ۵۹۰ ح۹۹۹، و ص ۶۱۰ ح ۱۰۴۰. المناقب، خوارزمى ۵۶، ح ۲۲، فصل ۴. الجامع الصحیح (سنن الترمذى) ۶۴۲/۵ ح ۳۷۳۴، كتاب مناقب. جامع المسانید و السنن ۹/۱۹. الطبقات الكبرى ۱۵/۳ شماره ۳. المصنف، ابن ابى‏شیبة ۳۷۰/۶ - ۳۷۱ ح ۳۲۰۷۵ - ۳۲۰۷۶. كتاب فضائل. سنن ابن ماجة ۴۴/۱، باب ۱۱، ح ۱۲۰. السنة، لابن ابى‏عاصم ۵۸۴، باب ۲۰۱، ح ۱۳۲۴. جمع الفوائد ۵۱۵/۳ ح ۸۷۰۶. تهذیب التهذیب ۲۰۳/۴ شماره ۵۵۶۱ (على بن ابى‏ طالب. اسنى المطالب، وصابى ۷، باب ۲، ح ۱۱. السیرة النبویة، ابن‏هشام، ۲۶۲/۱. الاوائل، ابوهلال العسكرى ۹۱، باب ۴. تهذیب الكمال ۴۸۲/۲۰ شماره ۴۰۸۹
(على بن ابى‏طالب. جامع الاصول ۴۶۸/۹ ح ۶۴۷۳. البدایة و النهایة ۳۴۷/۷، حوادث سال ۴۰ ه. سمط النجوم العوالى ۵۵۲/۲.

اول من عبد اللَّه:
خصائص امیرالمؤمنین ح ۷. مسند احمد ۱۶۰/۱ ح ۷۷۸ (۹۹/۱). فضائل الصحابة ۶۸۱/۲ ح ۱۱۶۴. المعجم الاوسط ۴۴۴/۲ ح ۱۷۶۷. تاریخ مدینة دمشق ۳۰/۴۲ (۶۱/۱ ح۸۷). المنتظم ۱۱۷/۲ (۵۶۱). وسیلة المآل ۲۱۳ باب ۴. توضیح الدلائل ورقه ۱۷۲، قسم دوم، باب ۳. منابع دیگرى در شماره ۲۴ ذكر شده است.

فدى رسول اللَّه بنفسه:
اسد الغابة ۱۰۳/۴ شماره ۳۷۸۳ (على بن ابى‏ طالب. الفصول المهمة ۴۸، باب اول. احیاء علوم الدین، غزالى: ۲۷۳/۳ (بیان ایثار و فضل آن). تذكرة الخواص ۴۱، باب ۲. جواهر المطالب ۲۱۷/۱، باب ۳۴. كفایة الطالب ۲۳۹، باب ۶۲. تاریخ الخمیس ۳۲۵/۱. غرائب القرآن (تفسیر النیسابورى) ۵۷۷/۱ ذیل آیه ۲۰۷ سوره بقره. مختصر المحاسن المجتمعة ۱۶۸ - ۱۶۹، باب ۴. زین الفتى ۴۲۳/۲ ح ۵۳۳، فصل ۶. فرائد السمطین ۳۳۰/۱، باب ۶۰، ح ۲۵۶. المناقب، خوارزمى: ۱۲۷ ح ۱۴۱ فصل ۱۲. شواهد التنزیل ۱۲۳/۱ ح۱۳۳، و ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ح ۱۴۱ - ۱۴۲. المستدرك على الصحیحین ۴/۳. تاریخ مدینة دمشق ۶۷/۴۲ (۱۵۳/۱ ح ۱۸۷). مسند احمد ۵۷۳/۱ ح ۳۲۴۱ (۳۴۸/۱). معرفة الصحابة، ابونعیم اصفهانى ۸۷/۱ ح ۳۴۳. مجمع الزوائد ۲۷/۷ (سوره انفال). معالم التنزیل (تفسیر البغوى) ۲۴۴/۲، آیه ۳۰ سوره انفال. بحرالعلوم (تفسیر السمرقندى) ۱۵/۲ ذیل همان آیه.

نصبه اللَّه:
شرح نهج البلاغة ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ خطبه ۳۷. معرفة الصحابة، ابونعیم اصفهانى ۲۸۸۵/۵ ح۶۷۷۹. شواهد التنزیل ۴۵۲/۲ ح ۱۱۱۹، و همچنین ح۱۱۱۶، ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸. فرائد السمطین ۳۱۵/۱، باب ۵۸، ح ۲۵۰. منابع دیگرى هم در شماره ۳۳ ذكر خواهد شد.

انه امام من اللَّه:
حلیة الاولیاء ۶۶/۱ شماره ۴. المناقب، خوارزمى ۳۱۱ ح ۳۱۱، فصل ۱۹. فرائد السمطین ۱۴۴/۱، باب ۲۶، ح ۱۰۸، و ص ۳۱۵، باب ۵۸، ح ۲۵۰. كفایة الطالب ۲۱۵، باب ۵۷. تاریخ مدینة دمشق ۳۳۰/۴۲ (۳۳۹/۲ ح ۸۴۹). تاریخ بغداد ۹۹/۱۴ شماره ۷۴۴۱ (لاهز بنعبداللَّه). مطالب السؤول ۱۷، باب اول، فصل ۵. شرح نهج البلاغة ۱۶۸/۹ خطبه ۱۵۴. التفسیر الكبیر (تفسیر الفخر الرازى) ۲۰۷/۱ (مسائل فقهیه مستنبطه از سوره فاتحه، مسئله نهم). در شماره ۵ گذشت، و در شماره ۵۰ هم ذكر خواهد شد.
 
لن یتوب اللَّه على احد انكر ولایته:
فرائد السمطین ۵۴/۱، باب ۵، ح ۱۹. شواهد التنزیل ۲۶۸/۱، ح ۲۶۲. المناقب، خوارزمى ۳۱۸، ح ۳۲۰، فصل ۱۹. توضیح الدلائل ورقه ۱۲۶، قسم دوم، باب اول.

من شك فى الولایة فقد كفر:
تاریخ مدینة دمشق ۳۰۸/۴۲ - ۳۰۹ (۲۷۳/۲ - ۲۷۴ ح ۸۰۰ - ۸۰۳). سمط النجوم العوالى ۴۷/۳ ح ۷۰. الریاض النضرة ۲۵۴/۲، باب ۴. مفتاح النجاء ورقه ۳۹، باب ۳، فصل ۱۲، قسم اول. توضیح الدلائل، ورقه ۲۵۷، قسم دوم، باب ۳۵. اسنى المطالب، وصابى ۸۴، باب ۱۴، ح ۱۴. معارج العلى ۱۰۸، معراج هشتم.

من شكَّ فى واحد من الائمَّة فقد شكَّ فى الكل منهم:
المناقب، خوارزمى ۳۲۹ ح ۳۴۷، فصل ۱۹. توضیح الدلائل: ورقه ۱۹۴، قسم دوم، باب ۸. زین الفتى ۳۷۲/۲ ح ۵۰۵، فصل ۶. تاریخ مدینة دمشق ۳۷۴/۴۲ (۴۴۹/۲ ح ۹۷۲). الفردوس بمأثور الخطاب ۶۲/۳ ح ۴۱۷۵. كفایة الطالب ۲۴۶ باب ۶۲. فرائد السمطین ۳۳۵/۲، باب ۶۱، ح ۵۸۹. كنوز الحقائق ۳۸۶/۱، ح ۴۷۷۲.

على افضل الناس بعدى:
شواهد التنزیل ۳۵۷/۲ ح ۱۰۰۳. مودة القربى: مودة هفتم. ینابیع المودة ۳۰۲، باب ۵۶، ح۸۵۳. فضائل الصحابة ۶۰۴/۲ ح ۱۰۳۳، و ص ۶۴۶ ح ۱۰۹۷. الریاض النضرة ۲۷۶/۲ باب ۴، فصل ۷. البحر الزخار (مسند البزار) ۵۵/۵ ح۱۶۱۶. و از مهمترین روایات این باب حدیث «على خیر البشر فمن ابى فقد كفر» و نظایر آن است، كه در صحت و تواتر مشهور است.

من عادى علیاً و لم یتولَّه فعلیه لعنتى:
المعجم الاوسط ۲۴۰/۷ ح ۶۴۶۴. كنزالعمال ۶۰۹/۱۱ ح ۳۲۹۴۷. مفتاح النجاء ورقه ۴۹، باب ۳، فصل ۱۶. معارج العلى ۸۰، معراج ششم. جامع الاحادیث ۱۵۵/۵ ح ۱۴۰۲۶.
كنوز الحقائق ۳۷۱/۱ ح ۴۵۹۸. اسدالغابة ۱۶۴/۲ شماره ۱۵۸۹ (رافع مولى عائشة). مودة القربى: مودة ۶. ینابیع المودة ۳۰۱، باب ۵۶، ح ۸۴۶. المناقب، خوارزمى ۶۷، ح ۴۰، فصل۶، و ص ۳۰۲، ح ۲۹۷، فصل ۱۹. سمط النجوم العوالى ۶۷/۳ ح ۱۵۲. كفایة الطالب ۴۲۳ باب ۸ پس از باب ۱۰۰.

على جنب اللَّه:
ینابیع المودة ۵۹۴، باب ۹۵، ح ۱ - ۲. توضیح الدلائل ورقه ۱۳۲، قسم دوم، باب اول. معارج العلى ۲۱، معراج اول. فرائد السمطین ۲۵۳/۲، باب ۴۸، ح ۵۲۳.

لن یوضح تفسیره الا على:ینابیع المودة ۵۹۴، باب ۹۵، ح ۱ - ۲. توضیح الدلائل ورقه ۱۳۲، قسم دوم، باب اول. معارج العلى ۲۱، معراج اول. فرائد السمطین ۲۵۳/۲، باب ۴۸، ح ۵۲۳.
 
من كنت مولاه فعلى مولاه:
حدیث «من كنت مولاه فهذا على مولاه» از احادیث متواتر و قطعى است كه كتب و رسائل زیادى درباره آن تألیف شده است. (به مقدمه كتاب «نور الامیر» مراجعه شود).

على اخى:
فضائل الصحابة ۶۶۵/۲ ح ۱۱۳۴. تاریخ مدینة دمشق ۶۲/۴۲ (۱۳۷/۱ ح۱۷۱). الفردوس بمأثور الخطاب ۲۵۷/۲ ح ۳۱۹۵. كنزالعمال ۱۳۸/۱۳ ح۳۶۴۳۵. المناقب، خوارزمى ۱۵۲، ح ۱۷۹، فصل ۱۴. الاستیعاب ۱۰۹۸/۳ شماره ۱۸۵۵ (على بن ابى‏ طالب. الریاض
النضرة ۲۲۰/۲ باب ۴، فصل ۶. جواهر المطالب ۶۹/۱، باب ۱۰. المصنف، ابن ابى شیبة ۳۶۹/۶ ح ۳۲۰۷۰ كتاب فضائل المحاسن و المساوى ۳۵ (مساوى تلك الحروب). مختصر اتحاف السادة المهرة ۱۸۸/۹ ح ۷۴۶۸. نهایة الارب ۴/۲۰. بعضى از روایات اخوت در شماره ۲ گذشت. منابع دیگرى در شماره ۴۵ خواهد آمد.

على وصیى:
المعجم الكبیر ۲۲۱/۶ ح ۶۰۶۳. اسنى المطالب، وصابى ۸۹، باب ۱۴، ح۴. الریاض النضرة ۲۳۴/۲، باب ۴، فصل ۶. سمط النجوم العوالى ۴۱/۳، ح ۵۳. مناقب على بن ابى‏ طالب، ح ۳۰۹. بخشى از روایات وصایت در شماره ۳ گذشت و قسمت دیگرى در شماره ۴۶ خواهد آمد.

موالاته من اللَّه عز و جل:
فرائد السمطین ۸۱/۱ باب ۱۵، ح ۶۲. كفایة الطالب ۷۵، باب ۵. المناقب، خوارزمى ۳۱۲، ح ۳۱۲، فصل ۱۹. معرفة علوم الحدیث ۹۶، نوع ۲۴. تاریخ مدینة دمشق ۲۴۱/۴۲ (۹۷/۲،ح ۶۰۲). شواهد التنزیل ۲۲۳/۲ ح ۸۵۵. براى منابع بیشتر به شماره‏‌هاى ۷ و ۱۴ مراجعه شود.

لن یفترقا حتى یردا علىَّ الحوض:
حدیث ثقلین از مهمترین روایات صحیح و معتبر است كه كتب مستقلى درباره آن تألیف شده است.
 
انهم امناء اللَّه فى ارضه:
فرائد السمطین ۶۶/۲، باب ۱۵ ح ۳۹۰، و ص ۲۵۳ باب ۴۸، ح ۵۲۳. مقتل الحسین۷ فصل ۵ ح ۲۱. ینابیع المودة ۲۴، باب ۳، ح ۱۵، ۱۵۶، باب ۴۴، ح ۱۷.
 
ان هو الا وحى یوحى:
موضح اوهام الجمع و التفریق ۱۹۱/۱، و هم ۶۳. زین الفتى ۴۱۴/۲، ح ۵۳۰، فصل ۶. تاریخ مدینة دمشق ۳۲۶/۴۲ - ۳۲۸ (۳۳۳/۲ - ۳۳۶ ح ۸۴۳ - ۸۴۵). تاریخ بغداد ۱۱۲/۱۱ - ۱۱۳ شماره ۵۸۰۵ (عبدالجبار بن احمد السمسار). المناقب، خوارزمى ۳۲۲، ح ۳۲۹، فصل ۱۹، و ص ۳۵۹، ح ۳۷۲، فصل ۲۲. كفایة الطالب ۱۸۴، باب ۴۲. الفردوس بمأثور الخطاب ۳۵۴/۳ ح۵۰۶۶.
 
من كنت مولاه فهذا علىٌّ مولاه:
این شماره هم مانند شماره ۳۷ همان حدیث غدیر است با مقدمه الست اولى بكم من انفسكم كه در كثرت طرق و روایات بسیار معروف و مشهور است، و مصادر و منابع فراوانى دارد.
 
علىٌّ اخى:
المناقب، خوارزمى ۱۴۴، ح ۱۶۸، فصل ۱۴. مناقب على بن ابى‏ طالب۷ ح ۱۳۴. كنزالعمال ۶۲۴/۱۱، ح ۳۳۰۴۳. حلیة الاولیاء ۲۵۶/۷، شماره ۳۸۹. تاریخ مدینة دمشق ۵۹/۴۲ (۱۳۴/۱، ح ۱۶۲). المعجم الاوسط ۲۳۴/۶ ح ۵۴۹۴. موضح اوهام الجمع و التفریق ۴۴۱/۱ (ابوبكر احمد بن سلمان). فضائل الصحابة ۵۹۸/۲، ح ۱۰۱۹، و ص ۶۶۸، ح ۱۱۴۰. زین الفتى ۳۸۸/۲، ح۵۱۱، فصل ۶. ذخائر العقبى ۹۲. المطالب العالیة ۵۸/۴ ح ۳۹۵۴. تذكرة الخواص ۳۰، باب ۲. مختصر اتحاف السادة المهرة ۱۸۸/۹ ح ۷۴۶۹. فرائد السمطین ۲۲۷/۱، باب ۴۴، ح ۱۷۷. براى منابع بیشتر به شماره‏‌هاى ۲ و ۳۸ مراجعه شود.
 
على وصیى:
زین الفتى ۱۷۱/۲ ح ۴۰۸، فصل ۵. شواهد التنزیل ۹۸/۱، ح ۱۱۵، و ۲۸۰/۲، ح ۹۱۵. تاریخ مدینة دمشق ۵۰/۴۲ (۱۰۴/۱ ح ۱۴۰). توضیح الدلائل ورقه ۲۵۹ - ۲۶۰ قسم دوم، باب ۳۷. در شماره‏ هاى ۳ و ۳۹ منابع دیگرى ذكر شد.
 
على واعى علمى:
فرائد السمطین ۱۵۰/۱ باب ۲۹، ح ۱۱۳. المعجم الكبیر ۱۴/۱۲، ح ۱۲۳۴۱. مجمع الزوائد ۱۱۱/۹. المناقب، خوارزمى ۱۴۲، ح ۱۶۳، فصل ۱۴. كنزالعمال ۶۰۳/۱۱، ح۳۲۹۱۱، و ۱۷۷/۱۳، ح ۳۶۵۲۵. حلیة الاولیاء ۶۷/۱ شماره ۴. كفایة الطالب ۱۱۰، باب ۱۷، و ص ۱۶۸، باب ۳۷، و ص ۲۳۶، باب ۶۲. الجامع الصغیر ۱۷۷/۲ ح ۵۵۹۳. فیض القدیر ۳۵۶/۴. تاریخ مدینة دمشق ۳۸۵/۴۲ (۴۸۲/۲ ح۱۰۱۰). اسنى المطالب، وصابى ۴۷، باب ۹، ح ۱۰. البدایة و النهایة ۳۷۳/۷ حوادث سال ۴۰ ه. در شماره ‏هاى ۱۷ و ۱۹ در باب علم امیرالمؤمنین علیه‌السلام منابع دیگرى ذكر شد.
 
على خلیفتى على تفسیر كتاب اللَّه:
جواهر المطالب ۱۸۰/۱، باب ۱۲. كفایة الطالب ۲۰۵، باب ۵۱. شرح نهج البلاغة،
۲۱۰/۱۳ - ۲۱۱ خطبه ۲۳۸. كنزالعمال ۶۰۳/۱۱ ح ۳۲۹۱۲. سمط النجوم العوالى ۶۳/۳ ح۱۳۱. جامع الاحادیث ۱۹۸/۶، ح ۱۴۳۱۹. المعجم الاوسط ۴۵۵/۵ ح ۴۸۷۷. الجامع الصغیر ۱۷۷/۲ ح ۵۵۹۴. فیض القدیر ۳۵۶/۴. منابع بیشتر در شماره ۴ و ۴۱ ذكر شد.

على الدّاعى اِلى اللَّه و العامل بما یرضاه:
اوصافى است كه امیرالمؤمنین على علیه السلام در حد كمال واجد آنها بودند، و احدى در آن شك ندارد.
 
على الامام الهادى من اللَّه:
منابعى در شماره‏‌هاى ۴ و ۵ و ۲۹ و ۴۸ بیان شد. همچنین به فرائد السمطین ۵۴/۱، باب ۵، ح ۱۹، ینابیع المودة ۵۹۴، باب ۹۵، ح ۴ رجوع شود.
 
على قاتل النّاكثین و القاسطین و المارقین بامر اللَّه:
تاریخ مدینة دمشق ۴۶۸/۴۲ (۲۰۰/۳ ح ۱۲۰۶). كنزالعمال ۱۱۳/۱۳ ح۳۶۳۶۷. زین الفتى ۳۴۵/۱ ح ۲۳۸، فصل ۵. موضح اوهام الجمع و التفریق ۳۸۷/۱ (ابراهیم بن هراسة). البحر الزخار (مسند البزّار) ۲۱۵/۲ ح ۶۰۴. البدایة و النهایة ۳۱۷/۳ حوادث سال ۳۷ ه. المستدرك على الصحیحین ۱۳۹/۳. كفایة الطالب ۱۷۳ باب ۳۸. المحاسن و المساوى ۳۱ - ۳۲ (مساوى تلك الحروب). فرائد السمطین ۲۸۱/۱، باب ۵۳، ح ۲۲۰. المناقب، خوارزمى ۱۹۰، ح ۲۲۴ - ۲۲۵، فصل ۱۶. مطالب السؤول ۲۴، باب اول، فصل ۶. توضیح الدلائل، ورقه ۲۱۵، قسم دوم، باب ۱۶.
 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه:
این فقره هم جزئى از حدیث غدیر است كه منابع آن در شماره‏‌هاى ۳۷ و ۴۴ بیان شد. براى منابع بیشتر به شماره‏‌هاى ۱۲، ۲۱، ۳۰، ۳۴ مراجعه شود.
 
اكمل اللَّه عزوجلَّ دینكم بامامته:
تاریخ مدینة دمشق ۲۳۳/۴۲ - ۲۳۴ (۷۵/۲ - ۷۸ ح ۵۷۷ - ۵۸۰)، و ص۲۳۷ (۸۶/۲ ح۵۸۸). الدر المنثور ۲۵۹/۲ ذیل آیه ۳ سوره مائده. فرائد السمطین ۷۴/۱ باب ۱۲ ح ۴۰ و ص۷۷، باب ۱۳، ح ۴۴، و ص ۳۱۴، باب ۵۸، ح۲۵۰. المناقب، خوارزمى ۱۳۵، ح ۱۵۲، فصل ۱۴. شواهد التنزیل ۲۰۱/۱ - ۲۰۲ ح ۲۱۱ - ۲۱۲. مقتل الحسین فصل ۴ ح ۳۵.
توضیح الدلائل ورقه ۱۹۵ قسم دوم، باب ۹. زین الفتى ۲۶۵/۲ ح ۴۷۴ فصل ۵. مناقب على بن ابى ‏طالب، ح ۲۴. تاریخ بغداد ۲۹۰/۸ شماره ۴۳۲۹ (حبشون بن موسى الخلال). توضیح الدلائل ورقه ۱۵۵ قسم دوم، باب ۲.

من لم‏یأتم بالائمة حبط عمله:
حلیة الاولیاء ۸۶/۱ شماره ۴. تاریخ مدینة دمشق ۲۴۰/۴۲ (۹۵/۲، ح ۵۹۹). كنزالعمال ۱۰۳/۱۲، ح ۳۴۱۹۸. فرائد السمطین ۵۳/۱ - ۵۵، باب ۵، ح ۱۸ - ۱۹. اسنى المطالب، وصابى ۶۴، باب ۱۰، ح ۱۵. توضیح الدلائل ورقه ۱۸۹، قسم دوم، باب ۱۴. شرح نهج البلاغة ۱۷۰/۹، خبر ۱۲، خطبه ۱۵۴. معارج العلى ۳۶، معراج ۲. مفتاح النجاء ورقه ۴۷، باب ۳، فصل ۱۶.
 
علىٌّ انصركم لى:
تاریخ مدینة دمشق ۳۶۰/۴۲ (۴۱۹/۲ ح ۹۲۶). كفایة الطالب ۲۳۴، باب ۶۲. زین الفتى ۱۳۱/۱ ح ۳۵، فصل ۵. فرائد السمطین ۲۳۶/۱، باب ۴۶، ح ۱۸۳ - ۱۸۴. كنزالعمال ۶۲۴/۱۱ ح ۳۳۰۴۱ - ۳۳۰۴۲. المناقب، خوارزمى ۳۲۰ ح ۳۲۶، فصل ۱۹. المعجم الكبیر ۲۰۰/۲۲ ح۵۲۶. مجمع الزوائد ۱۲۱/۹. تهذیب الكمال ۲۶۰/۳۳ شماره ۷۳۲۷. حلیة الاولیاء ۲۷/۳ شماره ۲۰۲. شواهد التنزیل ۲۹۵/۱ - ۲۹۷ ح ۳۰۲ - ۳۰۳. جواهر المطالب ۹۲/۱ باب ۱۴. ذخائر العقبى ۶۹. الریاض النضرة ۲۲۷/۲، باب ۴، فصل ۶. سمط النجوم العوالى ۳۹/۳ ح۴۵. مناقب على بن ابى‏ طالب ح ۲۳۹. توضیح الدلائل ورقه ۲۰۷، قسم دوم، باب ۱۴. تاریخ بغداد ۱۷۳/۱۱ شماره ۵۸۷۷ (عیسى بن محمد ابوموسى).
 
على احقُّكم بى:
خصائص امیرالمؤمنین، ح ۶۲. المعجم الكبیر ۱۰۷/۱ ح ۱۷۶. المستدرك على الصحیحین ۱۲۶/۳. تاریخ مدینة دمشق ۵۵/۴۲ - ۵۶ (۱۲۹/۱ ح ۱۵۳). فضائل الصحابة ۶۵۲/۲ ح ۱۱۱۰. مجمع الزوائد ۱۳۴/۹. جواهر المطالب ۲۶۸/۱ باب ۴۲.
 
على اقربُكم الىَّ:
جواهرالمطالب ۵۹/۱، باب ۱۰. تاریخ مدینة دمشق ۴۱۱/۴۲ (۷۰/۳ ح۱۱۰۰)، و ص۴۳۷ (۱۲۵/۳ ح ۱۱۴۷). توضیح الدلائل ورقه ۲۴۸، قسم دوم، باب ۲۸. تذكرة الخواص ۲۵، باب ۲. جواهر العقدین قسم دوم ۱۵۰، ششم. الصواعق المحرقة ۱۵۶، باب ۱۱، فصل اول، ذیل آیه نهم. مسند احمد ۴۲۶/۷ ح ۲۶۰۲۵ (۳۰۰/۶). المستدرك على الصحیحین ۱۳۸/۳. المصنف ابن ابى‏شیبة ۳۶۸/۶ ح ۳۲۰۵۷، كتاب فضائل. المعجم الكبیر ۳۷۵/۲۳ ح ۸۸۷. فضائل الصحابة ۶۸۶/۲ ح ۱۱۷۱. كنزالعمال ۱۴۶/۱۳، ح ۳۶۴۵۹.
 
على اعزُّكم علىَّ:
مناقب على بن ابى‏ طالب ح ۲۸۵.

اللَّه عزَّ و جلَّ و انا عنه راضیان:
تاریخ مدینة دمشق ۲۲۶/۴۲ - ۲۲۷ (۶۴/۲ - ۶۵ ح ۵۶۲ - ۵۶۳). مناقب على بن ابى‏ طالب ح ۳۷. المعجم الكبیر ۳۱۹/۱ ح ۹۴۶. مجمع الزوائد ۱۳۱/۹. كنزالعمال ۶۲۱/۱۱ ح ۳۳۰۱۹، و ۱۰۷/۱۳ ح ۳۶۳۴۹. سمط النجوم العوالى ۶۴/۳ ح ۱۳۹. كنوز الحقائق ۹۱/۱ ح ۱۰۵۱.
 
ما نزلت آیة مدحٍ فى القرآن الا فیه:
شواهد التنزیل ۳۰/۱ ح ۱۳، و ص ۵۷ - ۵۹ ح ۵۷ - ۶۰، و ص ۶۴، ح۷۰، و ص ۶۸، ح ۷۷ و ص ۸۰، ح ۸۱. توضیح الدلائل ورقه ۱۵۲ قسم دوم، باب ۲. كفایة الطالب ۱۳۹ - ۱۴۰ باب ۳۱. فضائل الصحابه ۶۵۴/۲ ح ۱۱۱۴. الشریعة، آجرى ۱۹۷/۳ ح ۱۵۴۸. المعجم الكبیر ۲۶۴/۱۱ ح ۱۱۶۸۷. الصواعق المحرقة ۱۲۷، باب ۹، فصل ۳. تاریخ مدینة دمشق ۳۶۳/۴۲ (۴۳۰/۲ ح ۹۳۹). مجمع الزوائد ۱۱۲/۹. حلیة الاولیاء ۶۴/۱ شماره ۴. المناقب، خوارزمى ۲۶۷ ح ۲۴۹ فصل ۱۷. كنزالعمال ۶۰۴/۱۱ ح ۳۲۹۲۰، و ۱۰۸/۱۳ ح ۳۶۳۵۳. معرفة الصحابة، ابونعیم اصفهانى ۸۵/۱ ح ۳۳۴.
 
نزول هل اتى على الانسان فى اهل البیت:
نزول سوره هل اتى در شأن اهل بیت از مسلّمات تاریخ و حدیث است، و عده‏اى زیادى آن را نقل كرده ‏اند. علامه امینى رضوان اللَّه علیه آن را از ۳۴ نفر از علماى اهل سنت نقل نموده. به الغدیر ۱۰۷/۳ - ۱۱۲ مراجعه شود.
 
على ناصر دین اللَّه:
مضمون این قسمت و قسمت بعدى اجماعى است، به شماره ۵۵ هم مراجعه شود.
 
على التقىُّ النقىُّ الهادى المهدىُّ:
در شماره ۱۲ گذشت كه امیرالمؤمنین امام المتقین است. شرح نهج البلاغة ۲۱۰/۱۳ خطبة ۲۳۸. المناقب، خوارزمى ۳۱۹ ح ۳۲۳ فصل ۱۹. توضیح الدلائل ورقه ۱۲۹ قسم دوم، باب اول. براى منابع بیشتر به شماره ۸۲ مراجعه شود.
 
على و بنوه خیر الاوصیاء:
فرائد السمطین ۱/ ۱۳۷، باب ۲۳، ح ۱۰۱، ۳۱۴ - ۳۱۷ باب ۵۸ ح ۲۵۰. زین‏الفتى ۳۹۰/۲ ح ۵۱۳ فصل ۶، و ص ۳۹۲ ح ۵۱۶. كفایة الطالب ۲۵۵، باب ۶۲. المناقب، خوارزمى ۳۱۲، ح ۳۱۳، فصل ۱۹. مقتل الحسین فصل ۶، ح ۲۴. ینابیع المودة ۲۹۱، باب ۵۶، ح۷۵۸، ۵۹۴ باب ۹۵، ح ۴. توضیح الدلائل ورقه ۲۲۵ - ۲۲۶، قسم دوم، باب ۱۷، ورقه ۲۵۶، باب ۳۵.
 
ذریتى من صلب امیرالمؤمنین علىٍّ:
المعجم الكبیر ۴۴/۳ ح ۲۶۳۰. كنزالعمال ۶۰۰/۱۱ ح ۳۲۸۹۲. المناقب، خوارزمى ۳۲۷ ح ۳۳۹، فصل ۱۹. الصواعق المحرقة ۱۲۴، فصل ۲، ح ۲۷. كفایة الطالب ۳۷۹. مناقب على بن ابى‏طالب ح ۷۲. الجامع الصغیر ۲۶۲/۱ ح ۱۷۱۷. فیض القدیر ۲۲۳/۲. الاتحاف بحبّ الاشراف ۳۱، باب اول. تاریخ مدینة دمشق ۲۵۹/۴۲ (۱۵۹/۲ ح ۶۴۶). سمط النجوم العوالى ۳۵/۳ ح ۳۵. الریاض النضرة ۲۲۲/۲، باب ۴، فصل ۶. اسنى المطالب، وصابى ۱۶، باب ۴، ح ۳. رشفة الصادى ۸۲، باب ۳. ذخائر العقبى، ۶۷. فرائد السمطین ۲۲۴/۱ باب ۵۸، ج ۳۵۲.
 
منكم اعداء اللَّه:
المعجم الكبیر ۴۴/۳ ح ۲۶۳۰. كنزالعمال ۶۰۰/۱۱ ح ۳۲۸۹۲. المناقب، خوارزمى ۳۲۷ ح ۳۳۹، فصل ۱۹. الصواعق المحرقة ۱۲۴، فصل ۲، ح ۲۷. كفایة الطالب ۳۷۹. مناقب على بن ابى‏طالب ح ۷۲. الجامع الصغیر ۲۶۲/۱ ح ۱۷۱۷. فیض القدیر ۲۲۳/۲. الاتحاف بحبّ الاشراف ۳۱، باب اول. تاریخ مدینة دمشق ۲۵۹/۴۲ (۱۵۹/۲ ح ۶۴۶). سمط النجوم العوالى ۳۵/۳ ح ۳۵. الریاض النضرة ۲۲۲/۲، باب ۴، فصل ۶. اسنى المطالب، وصابى ۱۶، باب ۴، ح ۳. رشفة الصادى ۸۲، باب ۳. ذخائر العقبى، ۶۷. فرائد السمطین ۲۲۴/۱ باب ۵۸، ج ۳۵۲.
 
لایبغض علیاً الا شقى:
كنزالعمال ۱۴۵/۱۳ ح ۳۶۴۵۸. الفصول المهمة ۱۲۵ فصل اول. المناقب، خوارزمى ۷۸، ح ۶۲، فصل ۶. مجمع الزوائد ۱۳۲/۹. نزهة المجالس ۱۲۱/۲ (باب مناقب على بن ابى‏ طالب. زین الفتى ۱۹۷/۲ ح ۴۲۸، و ص ۲۱۴ ح۴۴۰، فصل ۵. فرائد السمطین ۱۳۴/۱ باب ۲۲ ح ۹۷ و ۴۰/۲ باب ۸ ح ۳۷۳. الریاض النضرة ۲۴۹/۲ باب ۴ فصل ۶. مقتل الحسین فصل ۶ ح ۶۹. جواهر العقدین قسم دوم ۲۴۲، دهم. الصواعق المحرقة ۱۷۳ باب ۱۱، فصل اول، مقصد دوم. ذخائر العقبى ۱۸. سمط النجوم العوالى ۴۴/۳ ح ۶۲. جواهر المطالب ۱۷۴/۱، باب ۲۳.
 
لا یوالى علیاً الا تقىٌّ:
مضمون این شماره از واضح‏ترین حقایق است. به فرائد السمطین ۳۵/۲ باب ۷ ح ۳۷۱ مراجعه شود.
 
و العصر ، انَّ الانسان لفى خسرٍ:
شواهد التنزیل ۴۸۰/۲ - ۴۸۳ ح ۱۱۵۴ - ۱۱۵۸. مفتاح النجاء ورقه ۳۲، باب ۳، فصل ۱۱. توضیح الدلائل ورقه ۱۷۰، قسم دوم، باب سوم.

لیعمل كل امرئ على ما یجد لعلىٍّ فى قلبه من الحبِّ و البغض
روایات زیادى در این باره وجود دارد كه عده‏ اى از صحابه منافق بوده و وارد بهشت نمى‏ شوند. به صحیح مسلم ۲۱۴۳/۴ ح ۹ (۲۷۷۹)، كتاب صفات المنافقین و احكام مراجعه شود.
 
المهدى یأخذ بحقِّ اللَّه و بكلِّ حقٍّ هو لنا:
مروج الذهب ۴۳/۱ باب سوم. فرائد السمطین ۴۰/۱، باب اول، ح ۴. الفردوس بمأثور الخطاب ۱۹۱/۲ ح ۲۵۹۲، و ۲۸۳/۳ ح ۴۸۵۱. شرح نهج البلاغة ۱۷۱/۹، خطبة ۱۵۴، خبر ۱۴. مناقب على بن ابى‏ طالب ح ۱۳۰ - ۱۳۱. تاریخ مدینة دمشق ۶۷/۴۲ (۱۵۲/۱ ح ۱۸۶). الریاض النضرة ۲۱۷/۲، باب ۴، فصل ۶. سمط النجوم العوالى ۳۱/۳ ح ۲۰. فضائل الصحابة ۶۶۲/۲ ح۱۱۳۰. المناقب، خوارزمى ۱۴۵، ح ۱۶۹، فصل ۱۴. تذكرة الخواص ۵۰ باب دوم. توضیح الدلائل ورقه ۱۲۱، قسم دوم، باب اول.
 
انَّ اللَّه جعلنا حجةً:
شواهد التنزیل ۱/ ۷۶ ح ۸۹، و ص ۱۱۹ ح ۱۲۹. فرائد السمطین ۳۱۷/۱، باب ۵۸، ح۲۵۰، و ۳۱۲/۲ باب ۶۱، ح ۵۶۲. ینابیع المودة ۷۱، باب ۱۲، ح ۲۸.
 
على الموصوف بالصبر و الشكر:
فضائل الصحابة ۶۵۲/۲ ح ۱۱۱۰. خصائص امیرالمؤمنین ح ۶۲. المعجم الكبیر ۱۰۷/۱ ح ۱۷۶. المستدرك على الصحیحین ۱۲۶/۳. تاریخ مدینة دمشق ۵۵/۴۲ - ۵۶ (۱۲۹/۱ ح ۱۵۳). نهج البلاغة ۲۷۴ خطبه ۱۵۰. شرح نهج البلاغة ۱۳۲/۹.
 
صحیفه ملعونه:
المعجم الاوسط ۱۵۰/۶ ح ۵۳۰۷. درباره صحیفه ملعونه به كتاب سلیم بن قیس هلالى ۶۵۰/۲ ح ۱۱ و جواهر العقدین قسم دوم ۱۰۲، فصل ۴ مراجعه شود.
 
ادعها امامةً و وراثةً فى عقبى:
فرائد السمطین ۳۱۷/۱، باب ۵۸، ح ۲۵۰. ینابیع المودة ۲۲، باب سوم، ح ۹.

فلیبلغ الحاضر الغائب الى یوم القیامة:
فرائد السمطین ۳۱۷/۱، باب ۵۸، ح ۲۵۰. ینابیع المودة ۲۲، باب سوم، ح ۹.

قد ضلَّ قبلكم اكثر الاوَّلین:
الجامع الصغیر ۴۸۱/۱ ح ۷۷۹۹. كنزالعمال ۱۸۳/۱ ح ۹۲۹. كنوز الحقائق ۱۳۵/۲ ح۶۷۴۲. الفردوس بمأثور الخطاب ۸۴/۴ ح ۶۲۶۰.
 
علم الامر و النهى لَدَیه:
شواهد التنزیل ۴۳/۱ ح ۳۴ - ۳۵. براى منابع بیشتر به شماره‏‌هاى ۱۷ و ۱۹ مراجعه شود.
 
اطیعوه تهتدوا:
مناقب على بن ابى‏ طالب ح ۲۹۲. الشریعة، آجرى ۲۵۴/۳ ح ۱۶۳۷. المناقب خوارزمى ۳۱۶ ح ۳۱۶ فصل ۱۹. فرائد السمطین ۷۸/۱ باب ۱۴ ح۴۵. توضیح الدلائل ورقه ۱۹۰ قسم دوم، باب ۸.
 
حزب على حزب اللَّه:
شواهد التنزیل ۲۶۹/۱ ح ۲۶۷، و ص ۵۸۳ - ۵۸۴ ح ۶۲۵ - ۶۲۶ و ۷۴/۱ ح ۸۶، و ص ۸۵ ح ۱۰۵. الشفاء بتعریف حقوق المصطفى باب اول فصل اول.
 
ولیُّنا كلُّ من مدحه اللَّه و احبَّه:
معانى روشن و آشكارى، و منابع متعددى دارد.

انما انت منذر و على هاد:
تاریخ مدینة دمشق ۳۵۹/۴۲ (۴۱۷/۲ ح ۹۲۳). الفصول المهمة ۱۲۳ فصل اول. كفایة الطالب ۲۳۲ باب ۶۲. جامع الاحادیث، سیوطى ۲۸۱/۳ ح ۸۶۴۴. معرفة الصحابة، ابونعیم اصفهانى ۸۸/۱ ح ۳۴۴. المستدرك على الصحیحین ۱۲۹/۳. شواهد التنزیل ۳۸۱/۱ - ۳۹۵ ح ۳۹۸ - ۴۱۶.
 
انى نبىٌّ و علىٌّ وصیى:
تاریخ مدینة دمشق ۳۵۹/۴۲ (۴۱۷/۲ ح ۹۲۳). الفصول المهمة ۱۲۳ فصل اول. كفایة الطالب ۲۳۲ باب ۶۲. جامع الاحادیث، سیوطى ۲۸۱/۳ ح ۸۶۴۴. معرفة الصحابة، ابونعیم اصفهانى ۸۸/۱ ح ۳۴۴. المستدرك على الصحیحین ۱۲۹/۳. شواهد التنزیل ۳۸۱/۱ - ۳۹۵ ح ۳۹۸ - ۴۱۶.
 
الائمَّة من بعد على ولده:
فرائد السمطین ۱۳۴/۲ باب ۳۱ ح ۴۳۱. مناقب على بن ابى‏ طالب ح۳۲۶. براى منابع بیشتر به شماره ۶۵ مراجعه شود، و در شماره ۹۱ خواهد آمد.
 
المهدى امین اللَّه فى سره و علانیته:
احادیث و روایات درباره امام زمان علیه السلام در كتب اهل سنت بیش از حد تواتر است و علماى آنان تألیفات مستقلى در این زمینه دارند.
به كتاب نور الامیر شماره ۸۵ مراجعه شود.

علىٌّ یفهمكم بعدى:
فرائد السمطین ۲۶۸/۱ باب ۵۲ ح ۲۱۰. كفایة الطالب ۷۳ باب ۴، و ص ۲۱۱ باب ۵۴. الفردوس بمأثور الخطاب ۶۵/۳ ح ۴۱۸۱. كنزالعمال ۶۱۴/۱۱ ح ۳۲۹۸۱. شواهد التنزیل ۳۹/۱ ح ۲۸. براى منابع بیشتر به شماره بعد مراجعه شود.
 
على ولیُّكم و مبیِّن لكم:
المستدرك على الصحیحین ۱۲۲/۳. الفردوس بمأثور الخطاب ۳۳۲/۵ ح۸۳۴۷.
كنزالعمال ۶۱۵/۱۱ ح ۳۲۹۸۳. تاریخ مدینة دمشق ۳۸۷/۴۲ (۴۸۸/۲ ح ۱۰۱۶ - ۱۰۱۸). حلیة الاولیاء ۶۳/۱ شماره ۴. فرائد السمطین ۱۴۵/۱ باب ۲۷ ح ۱۰۹

نصبه اللَّه لكم امین خلقه:
ینابیع المودة ۵۹، باب ۷ ح ۵. براى منابع بیشتر به شماره ۴۲ مراجعه شود.
 
انَّه منى و انا منه:
السنن الكبرى، نسائى ۴۵/۵ ح ۸۱۴۷. خصائص امیرالمؤمنین ح ۶۶. مسند احمد ۱۷۰/۵ - ۱۷۱ (۱۶۵/۴) ح ۱۷۰۵۱، ۱۷۰۵۶ - ۱۷۰۵۸. مناقب على بن ابى‏ طالب۷ ح ۲۶۷، و ص ۲۲۳ ح ۲۶۸. الجامع الصغیر ۱۷۷/۲ ح ۵۵۹۵. تاریخ الاسلام (عهد الخلفاء) ۶۳۰. جامع الاحادیث، سیوطى ۱۹۹/۶ ح ۱۴۳۲۲. الآحاد و المثانى ۱۸۳/۳ ح۱۵۱۴. سنن الترمذى ۶۳۵/۵ ح ۳۷۱۶ كتاب المناقب. صحیح البخارى ۲۲/۵ (باب مناقب على بن ابى‏ طالب.
 
 الائمة یخبرونكم بما تسألون:
ینابیع المودة ۲۶ باب سوم ح ۲۱. این فراز با شماره‏ هاى گذشته اتحاد موضوعى دارد.

خاتم الائمة الامام المهدى:
فرائد السمطین ۳۱۲/۲ باب ۶۱ ح ۵۶۲. ینابیع المودة ۵۳۶ باب ۷۸ ح ۲، و ص ۵۸۴ باب ۹۴، ح ۳. این فراز هم با مطالب گذشته اتحاد موضوعى دارد.
 
الامر بالمعروف أن تأمروا بقبول الولایة عنى:
فرائد السمطین ۱۳۳/۲ باب ۳۱ ح ۴۳۰، و ص ۳۱۳ باب ۶۱ ح ۵۶۳. مودة القربى مودت هفتم. ینابیع المودة ۳۰۳ باب ۵۶ ح ۸۶۸.
 
لن تضلُّوا ما ان تمسَّكتم بهما:
الصواعق المحرقة ۱۴۶ باب ۱۱ فصل اول آیه هشتم. جواهر العقدین قسم دوم ۴۸ فصل دوم. ینابیع المودة ۱۳۸ باب ۳۹ ح ۱، ص ۵۱۲ باب ۷۱ ح ۴۳.
 
ذرِّیتى من صلب على:
كنزالعمال ۹۸/۱۲ ح ۳۴۱۶۸. نزل الابرار ۸۶ باب دوم. براى منابع بیشتر به شماره‏‌هاى ۱۵، ۶۴، ۶۵، ۷۲، ۸۴، ۹۰ و ۹۱ مراجعه شود.
 
فالعهد و المیثاق لهم مأخوذٌ منا:
ما هم در محضر خداوند متعال با قلب و لسان به آن اقرار مى‏ كنیم.

یهلك اللَّه من غدر و یرحم من وفى:
در فرازهاى قبلى هم ذكر شده است. به مسند شمس الاخبار ۱۰۷/۱ باب ۸ نیز مراجعه شود.

سلِّموا على علىٍّ بإمرة المؤمنین:
تاریخ مدینة دمشق ۳۰۳/۴۲ (۲۶۰/۲ ح ۷۸۴). به كتاب الیقین سید ابن طاووس مراجعه شود كه بیش از ۲۰۰ حدیث از طرق اهل سنت و شیعه در اختصاص «امیرالمؤمنین» بودن به حضرت على ذكر كرده است.
 
فضائل على اكثر من ان احصیها:
شواهد التنزیل ۵۲/۱ - ۵۵ ح ۵۰ - ۵۵. الصواعق المحرقة ۱۲۷ باب ۹ فصل ۳. تاریخ الخلفاء ۱۷۱ - ۱۷۲. تاریخ مدینة دمشق ۳۶۳/۴۲ - ۳۶۴ (۴۳۰/۲ - ۴۳۱ ح ۹۴۰ - ۹۴۱). كفایة الطالب ۲۳۱ باب ۶۲. الصراط السوى ورقه ۲۱۲. مفتاح النجاء ورقه ۳۲ باب ۳ فصل ۱۱.
 
السّابقون الى مبایعته هم الفائزون:
تاریخ مدینة دمشق ۳۳۲/۴۲ - ۳۳۳ (۳۴۶/۲ ح ۸۵۳ و ص ۳۴۸ ح ۸۵۶ - ۸۵۸). الفردوس بمأثور الخطاب ۶۱/۳ ح ۴۱۷۲. كنوز الحقائق ۳۳۹/۱ ح ۴۲۵۵، و ص ۳۸۸ ح ۴۷۹۵. توضیح الدلائل ورقه ۲۵۵ قسم دوم باب ۳۴.
 
اللهم اغضب على جاحدى الولایة:
الیقین ص ۳۶۰ - ۳۶۱ باب ۱۲۷.