به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 

مؤلفین خطابه ی غدیر


 
از مؤلفین مشهور چهارده قرن گذشته كه حدیث غدیرخم را نقل كرده‏ اند، مى ‏توان افراد زیر را معرفى كرد:
 
   1. خلیل بن احمد فراهیدى متوفاى 175 قمرى
   2. على بن حسن طاطرى متوفاى حدود 200
   3. ابوجعفر بغدادى متوفاى حدود 300
   4. محمد بن جریر طبرى متوفاى 310
   5. شیخ كلینى متوفاى 328
   6. ابوالعباس ابن عقده كوفى متوفاى 333
   7. حسن بن ابراهیم علوى نصیبى متوفاى حدود 350
   8. على بن هلال مهلبى متوفاى 350
   9. ابوبكر جعابى متوفاى 355
  10. ابوطالب انبارى متوفاى 356
  11. ابوجعفر محمد بن على بن دحیم شیبانى متوفاى حدود 400
  12. ابوالحسن دارقطنى متوفاى 385
  13. ابوالمفضل شیبانى متوفاى 387
  14. حاكم نیشابورى متوفاى 405
  15. ابوعبداللَّه غضائرى متوفاى 411
  16. شیخ مفید متوفاى 413
  17. ابوالحسن على القنانى متوفاى 413
  18. منصور لائى رازى قرن 5
  19. سید مرتضى علم الهدى متوفاى 436
  20. محسن خزاعى نیشابورى (قرن 5)
  21. ابوالفتح كراجكى متوفاى 449
  22. هبةاللَّه بن موسى شیرازى متوفاى 470
  23. حافظ سعید بن ناصر سجستانى متوفاى 477
  24. حاكم حسكانى متوفاى قرن 5
  25. ابوطالب فارسى قرن 6
  26. شمس‏الدین ذهبى متوفاى 748
  27. زین‏الدین كردى رازیانى متوفاى 725
  28. مولى عبداللَّه قزوینى قرن 10
  29. ابن طولون دمشقى متوفاى 953
  30. سید على خان مدنى متوفاى1088
  31. سید هاشم بحرانى متوفاى 1107
  32. ملا مسیحا فسوى متوفاى 1127
  33. میر حامد حسین هندى متوفاى 1306
  34. حاج شیخ عباس قمى متوفاى 1359
  35. سید مرتضى حسین متوفاى 1400
  36. شیخ عبدالحسین امینى