شعر شماره 1

اسم موضوع يا اسم عکس

شعری زیبا برای امام رضا علیه السلام
 

بخش شعر فرزندان غدیری

اسم موضوع يا اسم عکس

اشعاری با مفاهیم مذهبی برای فرزندان غدیری شما

 

تهیه شده در سایت خطابه‌ی غدیر

شعر شماره 2

اسم موضوع يا اسم عکس

شعری زیبا برای غنچه‌های غدیر
منم قرآن، کتاب عشق و عقل و دانش و تقوا

شعر شماره 3

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی...

بزرگ شدن تصویر

شعر شماره 4

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی...

بزرگ شدن تصویر

شعر شماره 5

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی...

بزرگ شدن تصویر

شعر شماره 6

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی...

بزرگ شدن تصویر
  
.