به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز


تحقيق براى يافتن ريشه‏ هاى غصب فدك
مقام شامخ اهل بيت عليهم ‏السلام و زهدى كه در زندگانى داشتند بر همگان معلوم است، و دليل روشنى است بر اينكه يك مسئله‏ ى شخصى مالى آن هم در كنار غصب خلافت اين اندازه برايشان مهم نبوده است. اگر چه براى غاصبين مسئله‏ ى اقتصادى فدك بسيار مهم بود و از درآمد آن استفاده‏ هاى وافرى بردند، ولى
بهر حال از نظر اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام جهت مالى آن نمى‏ تواند باعث بر اقداماتى باشد كه انجام دادند.
با اذعان به اين مطلب، ذهن ها معطوف به جنبه‏ هاى مهمترى مى‏ شود و جستجو و تدبر براى يافتن علل و اسرار پيگيرى اهل‏ بيت عليهم‏ السلام نسبت به مسئله ضرورى‏ تر مى‏ شود.
اكنون اين سؤال مطرح مى‏ شود كه آيا جنبه‏ ى ظلم و غصب و برخورد ناجوانمردانه كه در مسئله ‏ى فدك پيش آمد باعث مقابله و مقاومت حضرت در مسئله شد؟ و اساساً آيا مسئله‏ ى مقابله با ظلم و عكس ‏العمل در مقابل زير پاگذاردن ارزش هاى اخلاقى باعث اقدامات اهل‏ بيت عليهم‏ السلام شد؟
اگر نيك بنگريم خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله بر ظلم هاى بسيارى صبر كرده ‏اند و از همه نزديك‏ تر به فدك غصب خلافت بود كه چند روز بيش از آن صورت گرفته بود. البته بعنوان يكى از علل اقداماتشان قابل توجه است ولى علت اصلى بالاتر از اين است، و همچنان بايد در جستجوى آن بود.
براى بدست آوردن علت يا علل اصلى مسئله مطالعه كامل و تحليل همه جانبه ‏ى تاريخ فدك از ابتداى فتح آن سرزمين تا پايان اقدامات غاصبين و خطابه‏ ى اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام، بهترين راهگشا است و عمق فاجعه و ريشه‏ هاى اصلى آن را روشن مى‏ كند، كه در بخش هاى آينده‏ ى اين كتاب به اين مهم خواهيم پرداخت.