به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین هر جلسه از سخنرانی،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل هر جلسه را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

از جلسه 001 الي 060

 1. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 01
 2. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 02
 3. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 03
 4. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 04
 5. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 05
 6. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 06
 7. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 07
 8. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 08
 9. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 09
 10. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 10
 11. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 11
 12. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 12
 13. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 13
 14. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 14
 15. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 15
 16. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 16
 17. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 17
 18. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 18
 19. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 19
 20. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 20
 21. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 21
 22. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 22
 23. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 23
 24. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 24
 25. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 25
 26. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 26
 27. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 27
 28. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 28
 29. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 29
 30. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 30
 31. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 31
 32. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 32
 33. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 33
 34. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 34
 35. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 35
 36. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 36
 37. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 37
 38. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 38
 39. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 39
 40. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 40
 41. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 41
 42. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 42
 43. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 43
 44. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 44
 45. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 45
 46. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 46
 47. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 47
 48. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 48
 49. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 49
 50. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 50
 51. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 51
 52. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 52
 53. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 53
 54. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 54
 55. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 55
 56. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 56
 57. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 57
 58. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 58
 59. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 59
 60. شرح خطابه‌ی غدیر جلسه شماره 60          5 . 4 . 3 . 2 . 1