به نام خداوند مِهر مِهروَرز

شما حافظین ارجمند با توجّه به جداول زیر می‌توانید از تاریخ برگزاری تمام دوره‌های آزمون حفظ خطابه‌های غدیر و فدک مطلع شوید و برای حفظ هر کدام برنامه ریزی نمایید.

 


آزمون دوره چهاردهم غدیر سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 2ام خرداد ماه
2. مرحله مقدماتی: 9ام خرداد ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان یافت

آزمون دوره پانزدهم غدیر سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 24ام مرداد ماه
2. مرحله مقدماتی: 31ام مرداد ماه


3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان یافت

آزمون دوره شانزدهم غدیر سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 9ام آبان ماه
2. مرحله مقدماتی: 16ام آبان ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان یافت

آزمون دوره هفدهم غدیر سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 10ام بهمن ماه
2. مرحله مقدماتی: 17ام بهمن ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.


آزمون دوره دوازدهم فدک سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 29ام فروردین ماه
2. مرحله مقدماتی: 5ام اردیبهشت

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان یافت

آزمون دوره سیزدهم فدک سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 13ام تیر ماه
2. مرحله مقدماتی: 20ام تیر ماه


3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان یافت

آزمون دوره چهاردهم فدک سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 4ام مهر ماه
2. مرحله مقدماتی: 11ام مهر ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان یافت

آزمون دوره پانزدهم فدک سال 99

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 12ام دی ماه
2. مرحله مقدماتی: 19ام دی ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.