زمان برنامه

روز‌های جمعه
ساعت 20:00 الی 21:15

جلسات هفتگی

عناوین برنامه

  • قرائت زیارت آل یاسین 2۰:۰۰
  • خطابه‌ی غدیر و فدک ۲۰:۱0
  • سخنرانی ۲۰:15
  • مداحی ۲0:50