وقتی سخن از مادر به میان می آید، ناخود آگاه، محبت، صمیمیت...